Шифр: 035

З 1999 р. Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» спеціальності 6.030500 «Мова та література (англійська)» (зараз напрям підготовки 035 «Філологія»).

Кафедра германської філології Українського гуманітарного інституту реалізує у своїй діяльності:

 • навчальну роботу, яка ведеться у відповідності до розроблених навчальних та робочих програм із спеціальності;
 • методичну роботу, задля ефективності якої регулярно проводяться навчально-методичні наради та семінари, відкриті заняття, взаємне відвідування занять викладачами, відвідування занять завідувачем кафедри, аналіз навчального процесу під час засідань кафедри, а також забезпечення можливостей для підвищення кваліфікації викладачів;
 • науково-дослідницьку роботу студентів (написання курсових та дипломних робіт, виступи на науково-практичних конференціях групові обговорення сучасних проблем філології) та науково-дослідницьку роботу викладачів (написання наукових робіт, участь у науково-практичних конференціях);
 • виховну роботу – участь у вихованні студентів, пропаганда загально людських цінностей, проведення виховних кафедральних заходів.

Кафедра германської філології співпрацює з ХГУ “НУА” (загально академічна кафедра англійської мови, факультет бізнес-управління), Плоцькою вищою школою (Польща), університетом Ендрюса (США) (College of Arts and Sciences), університетом Монтеморелос (Мексика), Ньюболд коледжем (Велика Британія), Заокським християнським університетом (Росія).

Всього на випускній кафедрі працює 15 викладачів, 12 з яких – на постійній основі. Всі викладачі мають базову освіту, яка відповідає фаху. Навчальний процес забезпечують 6 кандидатів філологічних наук (Акініна Н.Л., Поліна Г.В., Коломінова О.О., Данилюк Л.В., Проценко О.В., Цима Л.І.).

Кафедру очолює кандидат філологічних наук, доцент Поліна Г.В.

Кафедра германської філології співпрацює на постійній основі з викладачами-волонтерами з Німеччини та Сполучених Штатів (Норберт Мюллер, Девід та Хільдегард Джонсон) які співпрацюють з викладачами кафедри при проведенні занять з першої та другої іноземних мов (як носії мови та культури країн, мови яких вивчаються), допомагають у викладанні дисциплін з лінгвокраїнознавства. Кафедра отримала від Д. Джонсона та Н. Мюллера навчальні аудіо- відео- та роздаткові матеріали.

За період існування Інституту було підготовлено 288 бакалаври з філології, у тому числі диплом бакалавра з відзнакою отримали 23 осіб (15,97%), та 187 спеціалістів з мови та літератури, у тому числі диплом спеціаліста з відзнакою отримали 16 осіб (7,98%).

Викладачі та студенти беруть участь у наступних наукових конференціях:

 • Міжнародна наукова конференція “Іноземна філологія на межі століть”, 2000, Харків, ХНУ ім.. В.Н. Каразіна.
 • Міжнародна науково – методична конференція “Треті Каразинські читання: методика та лінгвістика на шляху до інтеграції” 2003, Харків, ХНУ ім.. В.Н. Каразіна.
 • I Міжнародна науково – практична конференція “Загальні питання філології”, 2004 Дніпропетровськ.
 • IV Міжнародна конференція ”Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мові як іноземній”, Полтава, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2004.
 • On Intercultural Communicatioin Modern Trends in Teaching and Studying English in Ukraine. The 3-d TESOL West-Ukrainian Regional Conference, Khmelnytsky, 2004.
 • II Міжвузівська конференція молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур”, Донецьк, 2004.
 • Communication in the Global Age : Celebrating Ten Years of Development and Success (TESOL). Conference abstracts, Львів, 2005.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція “Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти”, Полтава, 2006.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної», Полтава, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 6-7 жовтня 2006 р.
 • Міжнародна конференція: „Intercultural communication in Personality development, Learning a Foreign Language and Training Interpreters”, Полтава, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2007.
 • Communication IV Міжнародна наукова конференція „Актуальні питання перекладу, міжнаціонального спілкування та вивчення іноземних мов” Полтава, ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 20 травня 2008 р.
 • Науково – практична конференція за міжнарнародною участю, Буча, Український гуманітарний інститут, 22-23 квіт. 2008 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція „Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України” , 28-29 жовтня 2010 р. Буча, Київська обл.
 • Міжвузівський круглий стіл «Проблеми розвитку міжкультурних систем в контексті глобалізаційних процесів»» грудень 2010 р., Ірпінь.
 • Міжвузівська науково-практична конференція «Мовна підготовка працівників ОВС до проведення фінальної частини Євро-2012 в Україні», 24 лютого 2011р., Київ.
 • Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» 14-15 квітня 2011р., Горлівка, Донецька обл.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу» 20-21 травня 2011, м.Ніжин.
 • XVII Tesol-Ukraine International Conference: English in Globalised World. March 15-16, 2012. – Kamianets-Podilsky, 2012.
 • Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном”, 15-16 листопада 2012 р., Житомирський державний університет імені Івана Франка.
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Управління процесом кадрового забезпечення інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України» 11-12 жовтня 2012 р., Український гуманітарний інститут (м. Буча, Київська обл.).
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації» 17-18 квітня 2012 р., Український гуманітарний інститут.
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні напрямки викладання гуманітарних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія» 23-24 квітня 2012 р., Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.
 • Міжнародна наукова інтернет-конференція. Сучасні дослідження лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2013.
 • IX Міжнародна студентська наукова конференція "Актуальні питання перекладознавства, лінгвістики, вивчення іноземних мов міжкультурного спілкування та журналістики", 22 травня, 2013, Полтава.
 • VIІI Міжнародна студентська науково-практична конференція "Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства", Буча, 17 квітня, 2013.