Шифр: 051

Напрям підготовки "Економічна кібернетика" – один із найцікавіших і найпрестижніших на сьогодні напрямів підготовки, який прагне одержати молодь. Навчаючись за фахом "Економічна кібернетика", Ви потрапляєте в цікавий світ економіки, відкриваєте для себе секрети сучасної фінансової й банківської діяльності, опановуєте мистецтвом менеджменту й маркетингу, знайомитеся із лабіринтами комп'ютерних мереж і прогресивними інформаційними технологіями.

Кафедра економічної кібернетики здійснює освітню діяльність за напрямком підготовки "Економічна кібернетика" по ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Що таке економічна кібернетика, у чому полягає специфіка цієї спеціальності?

Економічна кібернетика – наука, яка вивчає процеси збору, накопичення, зберігання й переробку інформації про економічні об'єкти і явища, основними розділами якої є математична економіка й економетрика.

Серед економічних спеціальностей економічну кібернетику можна віднести до фундаментальних університетських спеціальностей. Вона базується на трьох навчальних платформах: економіці, математиці, моделюванні з використанням комп'ютерних інформаційних технологій. Відповідно до цього, навчальна програма складається з наступних блоків:

 1. Базова економічна підготовка (економічна теорія, міжнародна економіка, маркетинг, менеджмент, фінанси, бухгалтерський облік).
 2. Економіко-математичне моделювання (економетрика, імітаційне моделювання, управління проектами, моделювання економіки, методи прийняття рішень (у т.ч. data mining), нейронні мережі.
 3. Комп'ютерні технології (інформаційні системи в управлінні, web-дизайн та web-програмування, електронна комерція, інформаційний бізнес, технології проектування баз даних).

КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Випускники оволодіють

 • знаннями з економіки підприємства, фінансів, обліку й аудита, маркетингу, менеджменту, програмування, роботи із ПК;
 • інструментарієм дослідження, аналізу, моделювання й прогнозування економічних систем і процесів на всіх рівнях управління;
 • сучасними програмними засобами обробки інформації в різних галузях економіки України (програмування з використанням мов програмування С ++, Visual C; web- програмування HTML, PHP; бази даних MS SQL);
 • знаннями проектування й експлуатації соціально-економічних автоматизованих інформаційних систем;
 • навичками створювати нові програмні продукти і здійснювати налаштування готових розробок;
 • знаннями створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи (ЕС) для бізнес процесів;
 • навичками з електронної комерції, методами роботи в Internet.

Фахівець з економічної кібернетики може займати наступні посади

 • розробник пакетів прикладних програм (ППП) загального і проблемного призначення;
 • спеціаліст по впровадженню новітніх інформаційних технологій;
 • адміністратор бази даних (АБД);
 • адміністратор управлінських інформаційних систем (УІС);
 • інженера-програміста;
 • інженера по автоматизованих комп'ютерних системах;
 • розроблювача інформаційних і експертних систем в економіці, фінансово-кредитній сфері, менеджменті й маркетингу;
 • інженера по програмному забезпеченню комп'ютерів;
 • економіста (по плануванню, по фінансовій роботі, по бухгалтерському обліку й аналізу господарської діяльності);
 • керівника аналітичного центру по обробці економічної, фінансової й облікової інформації;
 • керівника підрозділу комп'ютерних послуг;
 • керівника малого підприємства.
  • Виконувати наступні виробничі функції:

   • проектну;
   • впроваджувальну;
   • експлуатаційну;
   • технологічну;
   • контрольну;
   • аналітичну;
   • організаційну;
   • управлінську;
   • методичну;
   • навчальну;
   • дослідницьку;
   • прогностичну.

   Під час навчання Ви будете мати можливість:

   • проживання в комфортабельних гуртожитках інституту;
   • цікавого й корисного наповнення вільного часу (в інституті працюють художні студентські колективи, спортивні секції, тощо);
   • використання зручної інфраструктури студентського містечка.

   На кафедрі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, готують авторські курси, активно впроваджують нові технології навчання.

   Досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку дали змогу стати провідною кафедрою з підготовки кадрів спеціальності "Економічна кібернетика".

   Сьогодні науково-методичний і навчальний процес на кафедрі забезпечують професори, доценти, старші викладачі та асистенти.

   Такий науковий потенціал кафедри дає змогу здійснювати серйозну підготовку фахівців з спеціальності "Економічна кібернетика", які зможуть посідати керівні посади в економіці як на Україні, так і за її межами.