Шифр: 072

Про підготовку в Інституті фахівців з фінансів і кредиту читайте тут

У 1999 році Український гуманітарний інститут розпочав підготовку фахівців–фінансистів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (спеціальність 6.050100 "Фінанси" (зараз напрям підготовки 072 "Фінанси і кредит")).

У своїй діяльності кафедра фінансів керується Концепцією освітньої діяльності Українського гуманітарного інституту, розробленою відповідно до Законів Україні “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Державної національної програми “Освіта – Україна ХХІ століття”.

Кафедра враховує новітні реалії зовнішньополітичних, соціально-економічних, культурних та науково-освітніх перетворень, входження України в світове та європейське співтовариство, перспективи реалізації вітчизняною вищою школою ідей Болонського процесу.

Кафедра використовує можливості вивчення закордонного досвіду в межах угод Інституту із його зарубіжними ВНЗ-партнерами – зокрема, Університетом ім. Ендрюса (США), Університетом Монтеморелос (Мексика), Ньюболд-коледжем (Англія), Університетом Сам’юк (Південна Корея), Заокським християнським гуманітарно-економічним інститутом (Росія) та іншими організаціями.

З числа викладачів 10 – штатні працівники Інституту, 3 – сумісники, запрошені з Державного університету податкової служби України, Національного університету харчових технологій та Університету економіки та права "КРОК". Всі викладачі мають базову вищу освіту, яка відповідає фаху. Розподіл викладачів за посадами: професорів – 4 (Алькема В.Г, доктор економічних наук, професор; Зінченко В.В. – доктор філософських наук, кандидат економічних наук, Кігель В.Р. - кандидат економічних наук, доцент; Пєтухова О.М. - доктор економічних наук, професор), доцентів – 5 (Бєліков М.І., кандидат економічних наук, доцент; Пернарівський О.В., кандидат економічних наук; Сотніченко О.А., кандидат економічних наук; Сугоняк В.П., кандидат фізико-математичних наук; Штанько Л.О., кандидат економічних наук, доцент), старших викладачів – 4 (Бурова О.Б., кандидат економічних наук; Джуряк Н.М., Лебедєв В.С., Патраш Л.А.). У листопаді 2015 р. старший викладач Бурова О.Б. переведена на посаду доцента. Серед викладачів кафедри 2 доктори економічних наук, 1 – доктор філософських та кандидат економічних наук, та 7 кандидатів наук (6 – з економічних, 1 – з фізико-математичних наук). Отже, 10 викладачів мають наукові ступені та вчені звання, що складає 76,9% кількісного складу викладачів кафедри. Інші 3 викладачі ще не мають наукових ступенів і працюють над кандидатськими дисертаціями (Лебедєв В.С., Джуряк Н.М. – в аспірантурах; Патраш Л.А. – готується до вступу в аспірантуру).

Викладачі беруть до уваги та творчо використовують передовий досвід вітчизняних і іноземних науково-освітніх закладів. Щоб набути такий досвід, викладачі кафедри проходять стажування, зокрема, в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському національному економічному університеті, Національному університеті Державної податкової служби України, Українському державному університеті харчових технологій, Науково–дослідному інституті фінансів Міністерства фінансів України, Науково–дослідному інституті аграрної економіки Академії аграрних наук України, Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова тощо.

Кафедра систематично проводить наукові семінари або конференції (у тому числі міжнародні), викладачі кафедри готують публікації наукових праць – монографій, підручників, наукових статей. Планово здійснюється підготовка дисертацій. Кафедра є організатором систематичного проведення студентських науково–пізнавальних заходів.

За останні 5 років було опубліковано близько 170 наукових праць. Науково-педагогічний склад кафедри періодично друкується у фахових виданнях, виступає з доповідями на наукових конференціях.

За період існування Інституту було підготовлено 322 бакалаври з фінансів, у тому числі диплом бакалавра з відзнакою отримали 22 осіб (6,83%), та 187 спеціалістів з фінансів, у тому числі диплом спеціаліста з відзнакою отримали 16 осіб (8,55%).

Наукова робота кафедри фінансів – здійснюється за комплексною темою "Питання теорії та практики фінансового менеджменту". В межах цієї теми опрацьовуються наступні напрями досліджень:

  • Фінансовий менеджмент, фінансова економіка;
  • Бюджетна система України, місцеві фінанси, оподаткування;
  • Фінансовий (фондовий, валютний) ринок, ринок фінансових (банківських, страхових) послуг;
  • Інвестування та бізнес–планування;
  • Фінансовий аналіз, бухгалтерський та управлінський облік діяльності суб’єктів господарювання.

У проведенні наукових досліджень беруть участь всі працівники кафедри. Лише за останній період викладачами кафедри були видані наступні монографії та підручники:

1) Алькема В.Г. Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб’єктів господарювання /Колективна монографія в 10-ти томах / Том 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях [за ред. проф. В. С. Сідака]. – К. : ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2012.

2) Пєтухова О.М. Фінанси для фінансистів: Підручник. /За заг. ред. Т.А.Говорушко. - К.: ЦУЛ, 2013.

Співробітники кафедри навчаються в докторантурі (Штанько), в аспірантурі (Нестерова), прикріплені до аспірантури як здобувачі (Джуряк), навчаються в магістратурі за програмою МВА інституту післядипломної освіти AIIAS (Вдовиченко, Джуряк, Лебедєв, Омельчук).

До проведення наукових досліджень систематично залучаються студенти, які під керівництвом провідних викладачів кафедри працюють над написанням курсових та дипломних робіт та в процесах практичної підготовки, беруть участь у наукових конференціях.

Зокрема, в квітні 2013 р. в УГІ було проведено 3-тю Міжнародну науково–практичну конференцію "Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації" та 8-ту Міжнародну студентську науково–практичну конференцію "Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації Українського суспільства", в межах яких відбулися засідання кафедральної секції "Питання теорії та практики фінансового менеджменту".

Окрім традиційних щорічних засідань кафедральної секції в межах Міжнародних науково-практичних конференцій Інституту (проводяться у квітні), з жовтня 2010 р. кафедра фінансів започаткувала практику проведення на базі УГІ Міжвузівських науково-практичних конференцій з актуальних питань фінансового менеджменту. Так, 27 жовтня 2013 р. кафедрою на базі Інституту було проведено Четверту міжвузівську науково–практичну конференцію "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту", у якій взяли участь загалом 73 представники наступних 12 установ: Київський економічний інститут менеджменту (ЕКОМЕН), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Компанія з управляння активами «Кристалл Менеджмент», Національна академія статистики, обліку та аудиту, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний університет Державної податкової служби України, Національний університет харчових технологій, НТУУ «Київський політехнічний інститут», УГІ, Університет економіки та права «КРОК», Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка.

До збірки матеріалів конференції, яку було надруковано та видано учасникам конференції під час реєстрації, увійшло 59 праць, які підготували 64 учасники.

У тому числі було надруковано 15 робіт студентів УГІ, виконаних під керівництвом викладачів (Алькема – 4, Кігель – 3, Михальчук – 2, Бєліков – 2, Пєтухова – 1, Нестерова – 1, Лебедєв – 1, Штанько – 1). Під час засідань було заслухано 29 виступів, у тому числі обговорено 22 доповіді.

Кращими серед студентських визнано доповіді Чебана Станіслава, студента Українського гуманітарного інституту (науковий керівник – Штанько Л.О.), Сабов Анни-Марії, студентки Національного університету харчових технологій (науковий керівник – Пєтухова О.М.), Реки Дмитра, студента Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Рудчика Олександра, студента Українського гуманітарного інституту (науковий керівник – Кігель В.Р.); ці студенти були нагороджені фаховими монографіями та навчальними посібниками, авторами яких є члени Оргкомітету.

Для учасників конференції було зроблено екскурсію по Інституту (приводили студенти УГІ Тамко А., Чебан С.), екскурсію містом Буча (взяли участь 29 осіб, проводила старший викладач кафедри фінансів УГІ Нестерова О.О.), організовано транспортне обслуговування (водій – Діхтярук О.В.).