Галузь знань: 05 «Економіка та підприємництво»
Напрям підготовки: 051 «Економічна кібернетика»
Кваліфікація: бакалавр з економічної кібернетики
Термін навчання: 4 роки
Примітка: тільки для громадян України

Напрям підготовки “Економічна кібернетика” – один із найцікавіших і найпрестижніших на сьогодні напрямів підготовки, який прагне одержати молодь. Навчаючись за фахом “Економічна кібернетика”, Ви потрапляєте в цікавий світ економіки, відкриваєте для себе секрети сучасної фінансової й банківської діяльності, опановуєте мистецтвом менеджменту й маркетингу, знайомитеся із лабіринтами комп’ютерних мереж і прогресивними інформаційними технологіями.
Що таке економічна кібернетика, у чому полягає специфіка цієї спеціальності?
Економічна кібернетика – наука, яка вивчає процеси збору, накопичення, зберігання й переробку інформації про економічні об’єкти і явища, основними розділами якої є математична економіка й економетрика.

КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ З ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Випускники оволодіють:

 • знаннями по економіці підприємства, фінансів, обліку й аудита, маркетингу, менеджменту, програмування, роботи із ПК;
 • інструментарієм дослідження, аналізу, моделювання й прогнозування економічних систем і процесів на всіх рівнях управління;
 • сучасними програмними засобами обробки інформації в різних галузях економіки України (програмування з використанням мов програмування С ++, Visual C; web- програмування HTML, PHP; бази даних MS SQL);
 • знаннями проектування й експлуатації соціально-економічних автоматизованих інформаційних систем;
 • навичками створювати нові програмні продукти і здійснювати налаштування готових розробок;
 • знаннями створювати і використовувати статичні та динамічні експертні системи (ЕС) для бізнес процесів;
 • навичками по електронній комерції, методами роботи в Internet.

Фахівець з економічної кібернетики може займати наступні посади:

 • розробник пакетів прикладних програм (ППП) загального і проблемного призначення;
 • спеціаліст по впровадженню новітніх інформаційних технологій;
 • адміністратор бази даних (АБД);
 • адміністратор управлінських інформаційних систем (УІС);
 • інженера-програміста;
 • інженера по автоматизованих комп’ютерних системах;
 • розроблювача інформаційних і експертних систем в економіці, фінансово-кредитній сфері, менеджменті й маркетингу;
 • інженера по програмному забезпеченню комп’ютерів;
 • економіста (по плануванню, по фінансовій роботі, по бухгалтерському обліку й аналізу господарської діяльності);
 • керівника аналітичного центру по обробці економічної, фінансової й облікової інформації;
 • керівника підрозділу комп’ютерних послуг;
 • керівника малого підприємства.

Виконувати наступні виробничі функції:

 • проектну;
 • впроваджувальну;
 • експлуатаційну;
 • технологічну;
 • контрольну;
 • аналітичну;
 • організаційну;
 • управлінську;
 • методичну;
 • навчальну;
 • дослідницьку;
 • прогностичну.

Перспективи для студентів:

 • навчання на двох напрямах підготовки;
 • вивчення декількох (на вибір студента) іноземних мов.

На кафедрі сформувався творчий колектив висококваліфікованих викладачів, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, готують авторські курси, активно впроваджують нові технології навчання.

Економічна кібернетика – для тих, хто бажає перемагати в конкурентній боротьбі одним кліком миші!