Публічний договір-оферта про надання послуг

 

Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут» (далі – «Виконавець»), що розташований за адресою: 08292, Київська обл., місто Буча, вулиця Інститутська, 14, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30366752, і містить в собі умови надання послуг з організації відпочинку та розвитку дітей в таборі LINGVO CAMP (далі – «Послуги»).

Відповідно до ст. 642 ЦК України обов’язковим прийняттям умов цього договору є здійснення фізичною особою платежу в рахунок оплати надання послуг відпочинку та розвитку. Особа, яка здійснила акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець та Замовник в подальшому разом іменуються – «Сторонами», а кожен окремо – «Сторона».

У зв’язку з вище викладеним, уважно прочитайте текст цієї публічної оферти та ознайомтесь з додатками до неї. У разі Вашої незгоди з якими-небудь пунктами оферти чи додатків до неї, Виконавець пропонує відмовитися від користування запропонованими послугами.

 

Словник термінів, що використовуються в цьому договорі:

Замовник – будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір укласти договір на умовах визначених у цій оферті.

Акцепт – повне та безумовне прийняття оферти.

Договір оферти – договір між Замовником та Виконавцем надання послуг з організації відпочинку та розвитку дітей в таборі LINGVO CAMP.

Інтернет-сайт — Інтернет-ресурс Виконавця з доменною адресою: http://camp.ugi.edu.ua/, на якому наявна інформація про Виконавця та види послуг, які ним надаються.

 

  1. Загальні положення

1.1. Ця оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України, є офіційною пропозицією Виконавця укласти Договір про надання послуг з організації відпочинку та розвитку дітей (далі по тексту – «Договір»), у зв’язку з чим останній розміщує Публічну оферту (пропозицію) на інтернет-сайті Виконавця – http://camp.ugi.edu.ua/ (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовником пропозиції Виконавця (акцептом) укласти Договір, вважається факт оплати Замовником послуг на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Виконавця та у рахунку на сплату послуг.

 

  1. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з організації відпочинку та розвитку дітей в таборі LINGVO CAMP «UGIFT» (далі – «Послуги»).

2.2. Перелік Послуг зазначений на Інтернет – сайті.

2.3. Замовник зобов’язується оплатити вартість Послуг в повному обсязі.

2.4. Строк надання Послуг за Договором – з 2 червня по 11 червня 2019 року, який попередньо вказаний на Інтернет-сайті.

2.5. Місце надання Послуги: м. Буча, вул. Інститутська, 14 (далі – «Табір»).

 

  1. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець зобов’язаний:

– організувати та надати Послуги на умовах та в строки, зазначені в цьому Договорі;

– організувати проживання та 4-х разове харчування дитини, в тому числі шляхом залучення сторонніх організацій;

– організувати дозвілля у вигляді занять для дітей з урахуванням їх вікових особливостей;

– організувати виконання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних норм;

– створити предметно-розвиваюче середовище (обладнання, ігри, приміщення тощо) та забезпечити професійний педагогічний супровід організації розвитку та дозвілля дитини;

– забезпечити безпеку дитини;

– забезпечити медичне обслуговування відповідно до державних вимог та надання відповідними фахівцями невідкладної медичної допомоги – у випадку хвороби дитини;

– негайно повідомити Замовника у випадку хвороби дитини;

– профілактичну роботу щодо запобігання спалахам інфекційних захворювань та харчових отруєнь;

– забезпечити належну якість надання Послуг;

– при неможливості надати Послуги – негайно повідомити про це Замовника;

– інформувати Замовника про зміни у правилах та умовах здійснення надання послуг, вимог щодо організації надання послуги, їх якості та змісту, про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання таких послуг.

3.2. Виконавець має право:

– відмовити у прийомі дитини до Табору в разі невиконання вимог визначених п. 3.3. Договору;

– відмовити у прийомі дитини до Табору в разі порушення Замовником п. 3.3. Договору та припинити дію Договору;

– на оплату послуг у розмірі та порядку, встановлених п. 4.1. Договору;

– у випадках грубого та/або неодноразового порушення дитиною внутрішнього трудового розпорядку, відрахувати дитину з Табору. При цьому сума, сплачена за Послуги, Замовнику не повертається.

3.3. Замовник зобов’язаний:

– надати Виконавцю інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором, в тому числі, надати Виконавцю копію паспорта одного з батьків (осіб, які їх замінюють), копію свідоцтва про народження дитини;

– надати Виконавцю медичну довідку дитини та додаткову інформацію про дитину, якщо вона потребує спеціального харчування або додаткового спостереження і про наявність у неї алергічних реакцій на продукти харчування і медикаменти;

– забезпечити здоровий стан дитини та відсутність захворювань, які можуть нести загрозу іншим відпочиваючим, на момент її прибуття у Табір;

– внести плату Виконавцю за надані Послуги в розмірах і строках, передбачених п. 4.1 цього Договору;

– забезпечити доставку дитини, у попередньо визначений з Виконавцем дату та час, за адресою: м Буча, вул. Інститутська, 14, в інший час за письмовою домовленістю Сторін.

3.4. Замовник має право:

– відвідувати дитину у встановлені дні, знайомитися з умовами його перебування в Таборі;

– за власною ініціативою забрати дитину з Табору у будь-який час із попереднім погодженням Виконавця;

– розірвати Договір, письмово повідомивши про це Виконавця. При цьому, кошти сплачені за Договором не підлягають поверненню.

3.5. Дитина зобов’язана:

– брати посильну участь в реалізації програм Табору;

– виконувати вимоги правил дитячого співжиття;

– виконувати розпорядок дня, встановлений на кожний день перебування в Таборі;

– не залишати територію Табору без відповідного дозволу;

– виконувати санітарно-гігієнічні вимоги, стежити за зовнішнім виглядом, одягом;

– дбайливо ставитися до майна Табору;

– поважати традиції, засади та правила поведінки, прийняті в Таборі;

– в разі нездужання негайно повідомити свого наставника чи медичного працівника;

– не здійснювати дій, що завдають шкоди своєму здоров’ю чи здоров’ю оточуючих.

– дбайливо відноситись до природи та рослинності.

3.5.1. Категорично забороняється в Таборі:

– куріння, вживання наркотичних засобів та алкогольних напоїв. Порушення цих правил тягне за собою негайне відрахування з Табору та відправку додому за рахунок Батьків (осіб, які їх замінюють);

– самостійне купання в водоймищах;

– вихід з території Табору без відповідного дозволу.

3.5.2. При направленні в Табір Дитина зобов’язана ознайомитись з цими правилами і в разі неможливості їх виконання відмовитись від поїздки в табір.

 

  1. Оплата послуг та порядок їх приймання

4.1. Замовник здійснює повну передоплату Послуг за цим Договором, вартість яких визначена на Інтернет-сайті та вказана у відповідному рахунку на сплату.

4.2. Факт оплати Замовником Послуг за Договором повністю або частково, є підтвердженням згоди на їх отримання (укладення Договору). Виконавець, у випадку повної або часткової несплати вартості послуг Замовником, має право відмовитись від надання Послуг та розірвати Договір.

4.3. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4. Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником в національній валюті України шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

4.5. У разі відмови/неможливості поїздки до Табору, раніше сплачені кошти визнаються Сторонами завдатком та поверненню Замовнику не підлягають.

4.6. Якщо Замовник попередив про відмову/неможливість поїздки до Табору дитини, більш ніж за 15 днів до початку надання Послуг, Замовнику повертається 50%  від сплаченої на рахунок Виконавця суми.

4.7. У випадку відмови від поїздки в Табір внаслідок хвороби, що робить неможливим перебування дитини в таборі, Замовнику повертається 50% раніше сплачених сум, за умови надання офіційного висновку лікаря. Не пізніше 15 днів до дати заїзду дитини у Табір.

4.8. У разі переривання відпочинку дитини через хворобу, Замовнику повертається 50% вартості невикористаних днів відпочинку (за умови, що ці дні повністю сплачені), за умови надання офіційного висновку лікаря про таку хворобу. При цьому поточний день вважається використаним.

 

  1. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до умов цього Договору.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

5.3. Виконавець не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі якщо Замовник письмово не заявляв про наявність у дитини якого-небудь захворювання. За достовірність наданої інформації Замовник несе персональну відповідальність.

5.4. У разі втрати, знищення або пошкодження майна Виконавця дитиною, Замовник компенсує вартість завданих збитків в повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна або витрат на його відновлення (ремонт).

5.5. У разі грубого порушення правил програми Табору UGIFT дитиною, Виконавець залишає за собою право розірвати Договір та передати дитину Замовнику (довіреній особі Замовника) без повернення коштів за невикористані Послуги.

5.6. У випадках, передбачених п. 5.5. Договору, негайне відрахування дитини з Табору і відправлення до місця постійного проживання здійснюється з повідомленням про це батьків або інших законних працівників, виключно за їхній рахунок.

Цей Договір в такому випадку розривається з боку Виконавця в односторонньому порядку і вважається розірваним з дня відрахування.

5.7. Оплата, внесена Замовником за Послуги, у разі одностороннього припинення договору Замовником, Виконавцем послуг — не повертається.

5.8. У випадку, передбаченому пунктом 5.6. Договору, оплата, внесена Замовником за Послуги, Виконавцем не повертається.

5.9. Нестандартні ситуації вирішуються між Сторонами в індивідуальному порядку.

5.10. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним в Україні законодавством.

 

  1. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. Дія Договору, порядок його укладення та припинення

7.1. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником послуг дій, визначених п. 7.2. Договору.

7.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг, згідно обраному переліку послуг та їх оплати.

7.3. Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами викладеними в загальнодоступному місці на Інтернет-сайті Виконавця.

7.4. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту оплати послуг Виконавця, і діє до закінчення оплаченого періоду або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

7.5. Укладання Договору означає, що Замовник послуг:

– у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;

– визнає безумовну придатність персоналу Виконавця, приміщень, і правил здійснення всіх дій, описаних в Договорі;

– приймає всі умови вказаної Угоди без зауважень.

7.6. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

7.7. Будь-які зміни, доповнення, додатки і протоколи, додаткові угоди до Договору, які складаються у письмовій формі, є його невід’ємною частиною і вступають в силу з моменту їх підписання Сторонами.

7.8. Дострокове розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін, шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до Договору або за ініціативою однієї із Сторін у випадку, коли інша Сторона допускає порушення своїх зобов’язань.

 

  1. Прикінцеві положення

8.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після укладення Договору, всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов Договору.

8.3. З питань, не врегульованих цим Договором, Сторони мають застосовувати відповідні статті Цивільного Кодексу України.

8.4. Акцептом цього Договору Замовник:

– надає свою згоду на обробку персональних даних щодо себе та своєї дитини, а також на передачу таких персональних даних третім особам та/або розпорядникам, для виконання даного Договору;

– підтверджує, що про права як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» повідомлений;

– підтверджує, що з цим Договором, правилами та іншими внутрішніми документами Виконавця ознайомлений, їх зміст зрозумілий та погоджується з ними в повному обсязі.

8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

 

  1. Реквізити та місцезнаходження Виконавця

 

Приватний вищий навчальний заклад

«Український гуманітарний інститут»

08292 Київська обл., м. Буча,

вул. Інститутська, 14,

ЄДРПОУ 30366752,

Р/р 26006053136200 Київське ГРУ ПАТ КБ

«Приватбанк», МФО 321842

ІПН 303667510315