Публічний договір-оферта про надання послуг

 

Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут» (далі – «Виконавець»), що розташований за адресою: 08292, Київська обл., місто Буча, вулиця Інститутська, 14, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30366752, і містить в собі умови надання послуг з організації відпочинку та розвитку дітей в таборі LINGVO CAMP (далі – «Послуги»).

Відповідно до ст. 642 ЦК України обов’язковим прийняттям умов цього договору є здійснення фізичною особою платежу в рахунок оплати надання послуг відпочинку та розвитку. Особа, яка здійснила акцепт цієї оферти, стає Замовником, а Виконавець та Замовник в подальшому разом іменуються – «Сторонами», а кожен окремо – «Сторона».

У зв’язку з вище викладеним, уважно прочитайте текст цієї публічної оферти та ознайомтесь з додатками до неї. У разі Вашої незгоди з якими-небудь пунктами оферти чи додатків до неї, Виконавець пропонує відмовитися від користування запропонованими послугами.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (далі – освітня послуга), Студента на денній формі за освітньо–кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань, спеціальність  з терміном навчання 4 роки (навчальний рік триває 12 місяців у т.ч. 9 навчальних) з по р.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати Студенту за кошти Замовника освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників освітнього процесу відповідно до законодавства.

2.3. Видати Студенту диплом державного зразка після виконання ним програми навчання в повному обсязі.

2.4. Своєчасно інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки Сторін під час надання та отримання таких послуг.

2.5. Надавати можливість Студенту користуватись навчальною, культурною, спортивно-оздоровчою базою Виконавця.

2.6. Надавати, за бажанням Студента, додаткові освітні послуги відповідно до Положення “Про надання додаткових платних послуг у сфері освітньої діяльності в Українському гуманітарному інституті”.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману Студентом освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором

3.2. Виконувати вимоги законодавства, Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.

3.3. Не передавати своїх зобов’язань за договором на виконання іншій фізичній чи юридичній особі без її згоди та згоди Виконавця в письмовій формі.

3.4. Своєчасно повідомляти Виконавцю про зміну юридичної і поштової адреси, контактних телефонів Замовника та Студента тощо.

3.5. Забезпечувати базою практики Студента згідно з вимогами наскрізної програми практики та здійснювати фінансування витрат, пов’язаних з організацією та керівництвом практикою.

3.6. Відшкодовувати збитки завдані Студентом майну або іншій власності Виконавця. Розмір відшкодування визначається Виконавцем розрахунковим чином, але не нижче справедливої вартості пошкодженого майна або іншої власності.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА

4.1. Виконувати графік освітнього процесу та вимоги навчального плану.

4.2. Додержуватись чинного законодавства, моральних, етичних норм, Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг, Правил внутрішнього розпорядку Виконавця, Кодексу студента та Положення “Про суспільно-корисну працю в Українському гуманітарному інституті”.

 1. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО

5.1. Встановлювати спеціальні ціни (не вище, ніж загальна вартість освітньої послуги, встановлена в Договорі) по відшкодуванню витрат за навчання на підставі Положення “Про спеціальні ціни для окремих категорій студентів Українського гуманітарного інституту”.

5.2. Використовувати різні форми надання освітніх послуг, в тому числі з використанням елементів дистанційного навчання.

5.3. Без попереднього узгодження з Замовником вирішувати питання про відрахування Студента та розірвати договір за умови:

– незадовільного складання іспитів і заліків протягом сесії;

– невиконання вимог навчального плану та графіка освітнього процесу;

– прибуття  на заняття в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

– за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

– одноразового грубого порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку, Кодексу студента та Положення “Про суспільно-корисну працю в Українському гуманітарному інституті”;

– фінансової заборгованості, якщо оплата за навчання не внесена протягом 30 днів після встановленого терміну.

5.4. Надавати інформацію про результати навчання  Студента студентській раді у разі академічної заборгованості.

5.5. Не допускати Студента до заліково-екзаменаційної сесії при наявності фінансової заборгованості.

5.6. Без попереднього узгодження з Студентом надавати інформацію Замовнику про результати навчання Студента та відвідування ним занять.

 1. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО

6.1. Отримувати інформацію про результати навчання Студента та відвідування ним занять (на запит).

 1. СТУДЕНТ МАЄ ПРАВО

7.1. Користуватись правами наданими йому Конституцією України, чинним Законодавством, Законом України “Про освіту”, Законом України “Про вищу освіту”, Статутом Виконавця.

 1. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Розмір плати встановлюється на весь строк надання освітньої послуги, при цьому Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це Замовника.

8.2. Загальна вартість освітньої послуги становить гривень.

8.3. Замовник вносить плату за надання освітньої послуги у безготівковому вигляді або готівкою за 5 днів до початку кожного місяця або семестру;

8.4. Днем оплати вважається день зарахування банком коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або день оплати через касу.

8.5. Кошти сплачені за поточний семестр поверненню не підлягають.

8.6. Замовник здійснює оплату за навчання за перших два місяці навчання у десятиденний термін після рішення приймальної комісії про зарахування Студента.

8.7. Замовник окремо оплачує вартість випускної церемонії, ціна якої затверджується додатково.

8.8. Повторне складання заліків, екзаменів, відпрацювання пропущених занять без поважних причин, надання консультацій Студентам щодо ліквідації академічної заборгованості, ліквідація академічної різниці, видача академічних довідок, поновлення на навчання тощо оплачується додатково згідно з Положенням „Про надання додаткових платних послуг у сфері освітньої діяльності в Українському гуманітарному інституті”.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ

АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник сплачує пеню у розмірі 50 гривен за затримку від одного дня до тридцяти днів, якщо Замовник через 30 днів не оплатив вартість навчання, то Виконавець має право достроково розірвати договір з письмовим попередженням Студента за 3 доби.

9.3. У разі порушення Студентом п.4.1. або розірвання цього договору з ініціативи Студента (Замовника) через 10 і більше днів після початку навчального семестру, Виконавець повертає Замовнику внесену плату за надання освітньої послуги, зменшену на вартість навчання того семестру, протягом якого Студент відрахований.

9.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання обов’язків, якщо невиконання є наслідком форс–мажорних обставин.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Дія договору припиняється: 

– за згодою сторін;

– якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно – правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь – яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;

– у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;

– у разі відрахування Студента з навчального закладу згідно з законодавством;

– за рішенням суду, в разі систематичного порушення або невиконання умов договору;

10.2. Студент або Замовник у випадку прийняття рішення про припинення дії договору повинен повідомити про це Виконавця у письмовій формі за два тижні.

10.3. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки Студенту згідно із законодавством на весь строк такої відпустки. Після закінчення терміну академічної відпустки Виконавець встановлює вартість навчання відповідного року набору.

10.4. З інших підстав, передбачених чинним законодавством.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. У разі змін та доповнень до умов договору укладається додаткова угода до цього договору.

11.2. Договір складається у двох примірниках для фізичної особи, у трьох – для юридичної особи, кожен з яких має однакову юридичну силу і зберігається у кожної із Сторін.

11.3. Цей договір набирає чинності з дати підписання Сторонами і діє до повного виконання обов’язків за договором, у тому числі сплати коштів за навчання.

11.4. З наказом про встановлення вартості навчання студентів набору 2019 – 2020 н.р., Положенням „Про надання додаткових платних послуг у сфері освітньої діяльності в Українському гуманітарному інституті” та наказом про встановлення вартості надання додаткових освітніх послуг, Положення “Про суспільно-корисну працю в Українському гуманітарному інституті”, Положення “Про спеціальні ціни для окремих категорій студентів Українського гуманітарного інституту” ознайомлені.