Кафедра педагогіки та психології – обговорення Освітньої програми

Шановні колеги, студенти, зовнішні та внутрішні стейкхолдери!

Представляємо Вашій увазі проєкт Освітньої програми: 013 «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «013 Початкова освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти.

Просимо Вас взяти активну участь в обговоренні даного проєкту Освітньої програми з метою її вдосконалення.

Особливу увагу зверніть на такі важливі аспекти:

1) Визначені цілі освітньої програми (ОП) та програмні результати навчання (ПРН) відповідають сучасним тенденціям розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм?

2) Як наблизити ОП до потреб ринку праці?

3) Чи простежується взаємозв’язок цілей ОП з місією та стратегією ПВНЗ «УГІ»?

4) Просимо Вас проаналізувати структуру та зміст ОП. Чи дозволяє структура та зміст ОП досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти?

5) Чи передбачає структура ОП можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством?

6) Чи передбачає ОП набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям?

7) Чи відображає обсяг (виражений в кредитах) ОП та окремих освітніх компонентів  фактичному навантаженню здобувачів, та чи є він достатнім для досягнення цілей та ПРН?

8) Які, на Вашу думку, можливості подальшого вдосконалення ОП?

Чекаємо на ваші пропозиції і слушні зауваження. Дякую.

З повагою, гарант освітньої програми Т.В. Шестакова

ОБГОВОРЕННЯ