1

Боличева Олена Вікторівна

Рік народження: 1970
Посада: доцент кафедри педагогіки і психології
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Email: olenabally@gmail.com

Наукові інтереси
- викладацький досвід
• Психологія розвитку
• Вікова психологія
• Педагогічна психологія
• Психологія спорта
• Психологія здоров’я та здорового способу життя
• Психологічне консультування
• Психологія управління
• Інженерна психологія
• Етнопсихологія
• Психологія творчості
• Педагогіка
• Основи вікової педагогіки
• Соціальна робота

- інші професійні інтереси

• В рамках діяльності ФОП надаю послуги населенню з психологічного консультування з 2007 року
• Працювала з провідними спортсменами та спортсменами високого класу в якості спортивного психолога по супроводженню тренувального та змагального процесів.
• Організувала створення психологічної служби для студентів Національного університету фізичного виховання і спорту України
• Співзасновниця та заступник голови правління громадської організації “Українська асоціація екологічної психологічної допомоги”
• Ініціатор та співорганізатор Всеукраїнського форуму вчених і практиків “Екопсихея”
• Працювала координатором навчальних груп в Школі екофасилітації

9. Курси
- Практична психологія
- Психологічне консультування
- Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітація
- Екопсихологічні технології управління персоналом
- Психологічне супроводження в спорті

Публікації

1. Боличева О. В. Дослідження ознак та критеріїв персоніфікованого знання / О. В. Боличева // Вісник післядип. освіти: зб. наук. праць – К., 2011. – С. 201–205
2. Боличева О. В. Персоніфікація знань: до визначення поняття / О. В. Боличева // Вісник післядип. освіти: зб. наук. праць – К., 2009. – Ч.2. – С. 36–44
3. Боличева О. В. Проблематика досліджень феномена персоніфікації в освітньому процесі / О. В. Боличева // Вісник післядип. освіти: зб. наук. праць. – К., 2010. – Ч.2. – С. 27–32
4. Боличева О. В. Структурна модель персоніфікації професійних знань / О. В. Боличева // Науковий журнал «Молодий вчений», № 8 (23) – Херсон, 2015. – Ч.1. – С. 152–155
у зарубіжних виданнях:
5. Bolycheva О. Personal development of the student (specialty - psychologist) as the formation of a new professional identity / O. Bolycheva // Електронний портал Issuu, режим доступу – http://issuu.com/elenabolycheva/docs/
6. Болычева Е. В. Психологические характеристики и предпосылки процесса персонификации знаний преподавателя / Е. В. Болычева // Университет в системе непрерывного образования: материалы междунар. науч.-метод. конф. 14–15 октября 2008 г., г. Пермь, Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2008. – С. 357 – 358
у матеріалах і тезах конференцій:
7. Боличева О. В. Персоніфікований підхід до навчальної діяльності при підготовці практичного психолога / О. В. Боличева // Сучасні проблеми підготовки фахівців до соціальної і культурної діяльності: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. 14 квітня 2011 р., м. Київ, КІСКЗ. – К., 2011. – С. 17–19
8. Боличева О. В. Результати експериментального дослідження процесу персоніфікації професійних знань як фактору розвитку особистості студентів-психологів / О. В. Боличева // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: зб. наук. праць за матеріалами ХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. – С. 235–236
9. Боличева О. В. Психолого-педагогічні принципи персоніфікації знань в сучасних освітніх умовах. / О. В. Боличева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Психологія і соціологія: проблеми застосування», м. Київ, 24-25 жовтня 2014 р.
10. Боличева О. В. Психолого-педагогічні умови персоніфікації знань в процесі підготовки психолога / О. В. Боличева // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2014 р.
11. Болычева Е.В. Психологическое сопровождение персонификации профессиональных знаний спортсменов высокого класса в условиях соревнования. Тези. // Современные психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта: Материалы V заочной Всероссийской научно-практической конференции 24.04.2015
в інших виданнях:
12. Болычева Е. В. Несколько случаев спотанности в ситуациях оказания психологической помощи. Психологическая помощь как естественный процесс и как профессиональная деятельность. / Е. В. Болычева // Спонтанное творчество во всех сферах жизни. – Киев, 2012, – электронное издание, с. 73 – 77. Режим доступа: http://issuu.com/elenabolycheva/docs/creativspontan
13. Живая книга. Личные алгоритмы экофасилитации [Текст]. Т. 1 / [Антонова Е. В., Болычева Е. В., Бричник В. А. и др.] ; под ред. П. В. Лушина, Я. В. Сухенко. – К., 2012. – 204 с.
14. Дидактичне забезпечення самостійної роботи з дисципліни «Психологія спортивної підготовки в водних видах спорту» [для магістрів спеціальності «Спорт (ТМ підготовки спортсменів в водних видах спорту)»] К. : НУФВСУ, 2013, 17 с.
15. Болычева Е. В. Персонификация и кодификация процесса оказания психологической помощи / Е.В. Болычева // Социальное конструирование психологической и педагогической помощи. Материалы форума Экопсихея. – Киев, КПУ, 2018, – электронное издание
16. Боличева О.В. Персоніфікація професійних знань як чинник розвтку особистості студента-психолога / дис. ... канд. психол. наук. ІСПП НАПНУ, Київ, 2016