В.Р.Кігель, професор, завідувач кафедри

фінансів, кандидат економічних наук, доцент

 

В умовах ринкової економіки та зі входженням України до світової фінансово-господарської системи значно зростають роль та вимоги до підготовки фахівців-фінансистів. Сучасний фінансист, фінансовий менеджер – це фахівець, який володіє знаннями та вміннями ефективного управління фінансовими системами, фінансовими ресурсами, фінансовими ринками та фінансовими процесами. Саме таких фахівців готує наш Український гуманітарний інститут.

Інститут було засновано в грудні 1998 р. Засновники – Адвентистське агентство допомоги та розвитку (АДРА) в Україні та Всеукраїнський благодійний фонд “Краще життя”. Ректором було призначено Жаловагу А.С. – ініціатора створення Інституту. З 2011 р. ректором Інституту призначено доктора філологічних наук, професора Болдирева Р.В. З 2015 р. ректором Інституту стала кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної економіки Штанько Л.О.

У 2005 р. Інститут в цілому було акредитовано за ІІІ рівнем, що підтверджує наш статус з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” і “спеціаліст” з врученням випускникам державних дипломів про вищу освіту.

Перший набір студентів було проведено у серпні-вересні 1999 р. за спеціальностями “Філологія”, “Менеджмент ЗЕД” та “Фінанси” (сучасна назва – “Фінанси і кредит”). З 2000 р. розпочато підготовку за спеціальністю “Маркетинг” /в 2012 році підготовку маркетологів в Інституті припинено/, з 2003 р. – за спеціальністю “Релігієзнавство”. У 2012 р. Інститут отримав ліцензію на підготовку фахівців (бакалаврів) за спеціальністю “Журналістика” та на навчання іноземних студентів за усіма ліцензованими напрямами підготовки та спеціальностями, у 2013 р. розпочато також навчання за спеціальностями “Економічна кібернетика” та “Фізичне виховання”.

Отже, на сьогодні в Інституті готують фахівців з вищою освітою за такими спеціальностями:

СпеціальністьПочаток підготовки
Економічна кібернетика2013
Журналістика2012
Менеджмент ЗЕД1999
Релігієзнавство2003
Физическое воспитание2013
Филология1999
Финансы и кредит1999

Перший випуск бакалаврів-фінансистів було зроблено у червні 2003 р., а спеціалістів–фінансистів – у червні 2004 р. Разом за роки існування Інституту підготовлено фінансистів:

  • бакалаврів – 346 (12 випусків),
  • спеціалістів – 212 (11 випусків).

Відповідає за підготовку фінансистів кафедра фінансів, яка розпочала свою роботу як самостійний підрозділ з 1 вересня 2002 р. /Спочатку в УГІ було створено кафедру загальноекономічних дисциплін (наказ № 14вк від 09.10.1999). З 1 вересня 2000 р. було створено кафедру менеджменту та фінансів, з 1 вересня 2001 р. – кафедру фінансів та маркетингу/. Першим завідувачем кафедри фінансів було призначено к.е.н., доцента Прокопенко О.В. Обов’язки заступника завідувача кафедри виконувала тоді ще старший викладач Штанько Л.О. – нині вона є кандидатом економічних наук, ректором Інституту. З 1 вересня 2004 р. професором, завідувачем кафедри фінансів призначено к.е.н., доцента Кігеля В.Р.

У 2017/18 навчальному році на кафедрі фінансів працює 12 викладачів (9 – штатні працівники Інституту, 3 – сумісники, запрошені з Державного університету податкової служби України, Національного університету харчових технологій, Університету економіки та права “КРОК”). Серед викладачів кафедри докторів наук – 2, кандидатів наук – 5. Викладачі, які ще на мають наукового ступеню, працюють над дисертаціями.

Навчальний план Інституту з підготовки фінансистів передбачає вивчення студентами збалансованої системи спеціально відібраних гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін, практичну підготовку, виконання курсових і дипломних робіт, державну атестацію випускників тощо.

Блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін спрямований на опанування наук про людину, природу, суспільство, світову культуру, суспільну свідомість, на формування світогляду високоосвіченої людини. Особливе значення надається духовному вихованню, вивченню іноземних мов, забезпеченню комп’ютерної грамотності фахівців.

Блок фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін забезпечує базові економічні знання та закладає основи професійної освіти.

Серед дисциплін фінансового циклу студенти вивчають, зокрема, такі: “Історія грошового обігу України”, “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн”, “Економічний аналіз”, “Ціноутворення”, “Страхування”, “Інвестування”, “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Банківські операції”, “Управлінський облік”, “Контролінг”, “Основи банківського обліку та аналізу”, “Податкова система”, “Бюджетна система”, “Страхові послуги”, “Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів”, “Математичні методи ринкової економіки”, “Фінансовий ринок, “Фінансовий менеджмент”, “Міжнародні фінанси”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика”, “Інвестиційний менеджмент”, “Міжнародні розрахунки і валютні операції”, “Податковий менеджмент”, “Управління державним боргом”, “Фінансовий менеджмент у малому бізнесі”, “Фінансова санація та банкрутство”, “Соціальне страхування” тощо.

Студенти спеціальності “Фінанси та кредит” готуються до виконання фінансової, аналітичної, планово-економічної, облікової та науково-дослідної діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, науково-дослідницьких організаціях, в системі державного та муніципального управління. Крім того, за умов набуття відповідного досвіду, спеціаліст з фінансів і кредиту може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як управлінська, організаційно-економічна, маркетингова, обліково-контрольна тощо.

Наукова діяльність кафедри фінансів здійснюється за комплексною темою “Питання теорії та практики фінансового менеджменту”. В межах цієї теми опрацьовуються наступні напрями досліджень:

  • Фінансовий менеджмент, фінансова економіка;
  • Бюджетна система України, місцеві фінанси, оподаткування;
  • Фінансовий (фондовий, валютний) ринок, ринок фінансових (банківських, страхових) послуг;
  • Інвестування та бізнес-планування;
  • Фінансовий аналіз, бухгалтерський та управлінський облік діяльності суб’єктів господарювання.

До виконання наукових досліджень під керівництвом провідних викладачів кафедри систематично залучаються студенти. Стало традиційним проведення в Інституті Міжнародних науково-практичних конференцій “Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації”, Міжнародних студентських науково-практичних конференцій “Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації Українського суспільства”, в межах яких щоразу працює секція “Питання теорії та практики фінансового менеджменту”.

Окрім традиційних щорічних засідань кафедральної секції під час проведення міжнародних квітневих конференцій Інституту, з жовтня 2010 р. кафедра фінансів започаткувала та продовжує практику проведення на базі УГІ міжвузівських науково-практичних конференцій з актуальних питань фінансового менеджменту. Так, у П’ятій міжвузівській науково-практичній конференції “Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту”, проведеній кафедрою за підтримки адміністрації Інституту в жовтні 2014 р., взяли участь загалом 78 представників наступних 13 установ: Заокского навчального центру (Росія), Київського економічного інституту менеджменту, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного університету технологій та дизайну, Національного технічного університету України «КПІ», Національного Університету Державної податкової служби України, Національного університету харчових технологій, Національної академії статистики, обліку та аудиту, ТОВ “КУРС”, Українського гуманітарного інституту, Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Університетського коледжу Київського Університету імені Бориса Грінченка, Університету економіки та права «КРОК». До збірки матеріалів цієї конференції, яку було надруковано та видано учасникам конференції під час реєстрації, увійшло 67 праць, які підготували 73 автори, у тому числі було надруковано 8 робіт студентів УГІ, виконаних під керівництвом викладачів Алькеми, Бєлікова, Кігеля, Лебедєва, Пєтухової, Штанько. Студенти, доповіді яких були визнані кращими, були нагороджені фаховими монографіями та навчальними посібниками. Для учасників конференції було зроблено екскурсію по Інституту, організовано транспортне обслуговування.

Поряд з навчальною та науковою роботою кафедра велику увагу приділяє виховній роботі зі студентами, яку здійснюють усі викладачі під час проведення навчальних занять та у позааудиторні години.

Кафедра періодично організовує зустрічі зі студентами, старостами академічних груп, окремими категоріями студентів тощо. На засіданнях кафедри обговорюються питання щодо усіх напрямів та аспектів роботи кафедри та, зокрема, запроваджено періодичне звітування кураторів академічних груп про успішність та побутові умови студентів. Активізовано виїзди кураторів зі студентами на виставки, пізнавальні екскурсії та колективний відпочинок.

Кафедра значну увагу також приділяє питанням профорієнтації молоді. Зокрема, студенти та викладачі кафедри систематично проводять профорієнтаційну роботу в школах міст Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, здійснюють багато інших корисних заходів.

Запрошуємо до навчання за спеціальністю “Фінанси і кредит” в наш Український гуманітарний інститут!

Залишити відгук

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

instagram viewer instagram story viewer private instagram viewer instagram story viewer instagram story viewer instagram viewer instagram story viewer instagram viewer private instagram viewer full program indir full oyun indir film indir evde pansuman