thumbnail_1302512446

Терещенко Лариса Олександрівна

Посада: Завідувач кафедри економічної кібернетики, фінансів і менеджменту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: Професор

В 1970 р. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Має великий практичний та науково-педагогічний досвід роботи (від інженера-програміста до професора).

В 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання і прогнозування податкових надходжень на регіональному рівні».

В 2002 році присвоєно звання доцента.

В 2008 році присвоєно звання професора.

 

Здійснює наукове керівництво роботами аспірантів.

Має почесне звання:

«Заслужений працівник Київського національного економічного університету ім.Вадима Гетьмана».
Є автором 5 навчальних програм для бакалаврського і магістерського рівнів.

Викладає дисципліни:

 • «Проектування систем оброблення інформації»;
 • «Інформаційні системи і технології в економіці»;
 • «Інформаційні системи і технології в зовнішньоекономічній діяльності»;
 • «Інформаційні системи і технології в фінансових установах»,
 • «Інформаційні системи і технології в менеджменті»
 • «Управлінські інформаційні системи»;
 • «Створення власного ІТ-бізнесу»;

 

Має свідоцтва і сертифікати провідних розробників з інформаційних систем, а саме:

 • сертифікат корпорації «Інтелект Сервіс»;
 • сертифікат корпорації «Галактика»;
 • свідоцтво корпорації «1С:»;
 • сертифікат «Комп’ютерний аудит» ЗАТ «Довгопрудненський дослідний центр»;
 • сертифікат «Турбо Бухгалтерія 6.9.» ЗАТ «Довгопрудненський дослідний центр»;
 • сертифікат фірми «Hakers Dising»;
Публікації:Має 159 публікацій, з них 139 ― наукового характеру та 20 ― навчально-методичного характеру,  зокрема десять  індивідуальних та колективних праць (з грифом Міністерства освіти і науки України), 5 монографій:

1.    Терещенко Л.О. Автоматизація роботи в органах державної податкової служби. Навчально-методичний посібник — Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 401 с.

2. Менеджмент. Розвиток податкової організації.: Навчально-методичний посібник / За загальною редакцією Накая А.І. ― м. Ірпінь: Академія ДПС України. ―2001. ―С. 40-51.

3.    Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 187 с.

4.    Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І., Богославець О. І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004.

— 288 с.

5.    Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: Підручник. ― К.: КНЕУ, 2008. ― 592с.

6.    Терещенко Л.О., Глушко С.В., Шайкан А.В. Управлінські інформаційні системи: Підручник. ― К.: КНЕУ, 2008. ― 488 с.

7.    Терещенко Л.О., Кудрицький Б.В. Комп'ютерний аудит: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / — К.: КНЕУ, 2011. — 226, (6) с.

8. Терещенко Л.О. Л.І. Іванова. Навчальний посібник "Інформаційні системи і технології в обліку: лабораторний практикум(«1С: Бухгалтерія 8.2.», «М.Е.Doc») ―К.: КНЕУ, 2014 ―с.

9. Терещенко Л.О. Тренінг. Частина 3. «Інформаційні системи і технології в обліку» ―К.: КНЕУ, 2014.

10. Терещенко Л.О. Монографія. Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації / За ред. канд.екон.наук., проф. Л.М. Чернелевського. ―К.: НУХТ, 2013. ―215 с. (― С. 151-166).

11. Терещенко Л.О. Монографія. Sektor finansow w rozwoju qospodarczym kraju − dylemaru kierunki zmian. czesc 2 / redakcja naukowa Tadeusz Kaminski, Olga Charucka. Информационные системы и технологии в системе учетно-аналитического обеспечения управления предприятием. — Warszawa, 2013. — 456 с. (—С. 387-397).

12. Терещенко Л.О. Монографія. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах глобалізації світової економіки / За ред. канд.екон.наук., проф. Л.М. Чернелевського. ―К.: НУХТ, 2013. ―215 с. (― С. 52-63).

13. Терещенко Л.О. Монографія. «Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни»: / За ред. Л.М. Чернелевського. — К.: НУХТ, 2018.211 с. (—С. 192-211).

14. Терещенко Л.О. Управлінські інформаційні системи в прикладних програмних рішеннях // Чернелевський Л.М., Те­рещенко Л. О., Чернявська О.Є. // навч. посіб. — К. : НУХТ, 2018. — 335 с.

15. Терещенко Л.О. Облік, аналіз і аудит в прикладних програмних рішеннях: лабораторний практикум -Київ: Видавництво "Міленіум",2019. -180 с.