Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Search

Графічний дизайн

Твоя творчість на всіх екранах планети

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Освітня програма: 022 «Дизайн»

Кваліфікація: бакалавр з дизайну

ПР 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери
професійної діяльності у практичних ситуаціях.
ПР 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення.
ПР 3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.
ПР 4. Визначати мету, завдання та етапи проєктування.
ПР 5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
ПР 6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
ПР 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проєктних вирішень.
ПР 8. Оцінювати об’єкт проєктування, технологічні процеси в контексті проєктного завдання, формувати художньо-проєктну концепцію.
ПР 9. Створювати об’єкти дизайну засобами проєктно-графічного моделювання.
ПР 10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.
ПР 11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.
ПР 12. Дотримуватися стандартів проєктування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності.
ПР 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.
ПР 14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.
ПР 15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.
ПР 16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.
ПР 17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями).
ПР 18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну.
ПР 19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.

ЗК-1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК-2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-5. Здатність працювати в команді.
ЗК-6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК-7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК-8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК-10. Здатність діяти у професійній діяльності та міжособистісних стосунках на основі християнських цінностей, усвідомлюючи відповідальність перед Богом та суспільством.

Викладачі кафедри – практикуючі дизайнери. Це дає студенту змогу всебічно себе реалізувати: створення проектів, де ідея не має обмежень і задум автора втілюється ще тільки умоглядно та може набути наймасштабнішого розмаху, завжди корелює з реальними можливостями втілення у матеріалі, у майбутньому – на об’єкті. Такий підхід не покладає границі на творчу, індивідуальну складову професії дизайнера, яка майже завжди має співвідноситись з побажаннями замовника, але, навпаки – допомагає студенту знайти свій власний стиль, розвивати та підтримувати його постійний прогрес, трансформацію, зважаючи на актуальний перебіг тенденцій в індустрії та, зберігаючи особисте бачення.

СК-1. Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

СК-2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну.

СК-3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну.

СК-4. Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.

СК-5. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності.

СК-6. Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

СК-7. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

СК-8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
СК-9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).
СК-10.Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).
СК-11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

Силабуси

ОК 1 Філософія
ОК 2 Основи психології
ОК 3 Історія та культура України
ОК 4 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 5 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 6 БЖД, ЦЗ, ОП
ОК 7 Основи педагогіки
ОК 8 Фізичне виховання
ОК 9 Основи креаціонізму
ОК 10 Формування особистості фахівця
ОК 11 Вступ до фаху
ОК 12 Комп`ютерна графіка
ОК 13 Графічна композиція
ОК 14 Проєктна графіка в дизайні
ОК 15 Кольорознавство
ОК 16 Мистецтво шрифту
ОК 17 Рисунок
ОК 18 Живопис
ОК 19 Комп`ютерне дизайн проєктування
ОК 20 Історія мистецтв та дизайну
ОК 21 Фото та відео монтаж
ОК 22 Дизайн проєктування
ОК 23 Web-дизайн та web-програмування
ОК 24 Основи 3D моделювання
ОК 25 Анімаційна графіка
ОК 26 Типографіка
ОК 27 Графічні техніки та матеріали
ОК 28 Основи наукових досліджень
ОК 29 Інформатика
ОК 32 Виробнича практика
ОК 33 Переддипломна практика