Дизайн

ДИЗАЙН

Твоя творчість на всіх екранах планети

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Освітня програма: 022 «Дизайн»

Кваліфікація: бакалавр з дизайну

ПР 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери
професійної діяльності у практичних ситуаціях.
ПР 2. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення.
ПР 3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.
ПР 4. Визначати мету, завдання та етапи проєктування.
ПР 5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
ПР 6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
ПР 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проєктних вирішень.
ПР 8. Оцінювати об’єкт проєктування, технологічні процеси в контексті проєктного завдання, формувати художньо-проєктну концепцію.
ПР 9. Створювати об’єкти дизайну засобами проєктно-графічного моделювання.
ПР 10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.
ПР 11. Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.
ПР 12. Дотримуватися стандартів проєктування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності.
ПР 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.
ПР 14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.
ПР 15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.
ПР 16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.
ПР 17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями).
ПР 18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну.
ПР 19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.
ПР 20. Відображати моральні позиції християнських етичних норм і цінностей, реалізації переваг активної життєвої позиції та принципів здорового способу життя.

ЗК-1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК-2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК-3. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК-5. Здатність працювати в команді.
ЗК-6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
ЗК-7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК-8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського
(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

Викладачі кафедри – практикуючі дизайнери. Це дає студенту змогу всебічно себе реалізувати: створення проектів, де ідея не має обмежень і задум автора втілюється ще тільки умоглядно та може набути наймасштабнішого розмаху, завжди корелює з реальними можливостями втілення у матеріалі, у майбутньому – на об’єкті. Такий підхід не покладає границі на творчу, індивідуальну складову професії дизайнера, яка майже завжди має співвідноситись з побажаннями замовника, але, навпаки – допомагає студенту знайти свій власний стиль, розвивати та підтримувати його постійний прогрес, трансформацію, зважаючи на актуальний перебіг тенденцій в індустрії та, зберігаючи особисте бачення.

СК-1. Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

СК-2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну.

СК-3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну.

СК-4. Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.

СК-5. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності.

СК-6. Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

СК-7. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

СК-8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
СК-9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).
СК-10.Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).
СК-11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.
СК-12. Демонстрування ціннісно-орієнтованої позиції, усвідомленого активного служіння Богу та суспільству шляхом реалізації своїх особистісних та професійних якостей. Здійснення постійного духовного зростання, гармонійних міжособистісних відносин, вміння працювати в команді з дотриманням християнських етичних норм і цінностей, реалізації переваг активної життєвої позиції та принципів здорового способу життя.

Силабуси