Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Search

Філософія

Навчись думати нестандартно

Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»

Освітня програма: 033 «Філософія»

Кваліфікація: бакалавр з філософії

-Молодший фахівець у галузі освіти;
-Секретар адміністративних органів;
-Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
-Секретар комітету (організації, підприємства);
-Фахівець політичних партій, організацій, угрупувань;
-Технічний фахівець в галузі управління;
-Державний службовець з питань культури, освіти, молоді, відносин між державою та церквою;
-Службовець у видавничих органах;

-діяльність, пов’язана з банками даних;
-дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
-дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
-дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
-діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
-надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
-допоміжна діяльність у сфері державного управління;
-загальна середня освіта;
-позашкільна освіта;
-освіта дорослих та інші види освіти;
-діяльність громадських організацій.

Кафедру релігієзнавства УГІ було створено у 2004 році. У фаховій філософсько-релігійній підготовці враховано і творчо використано передовий досвід вітчизняних та іноземних науково-освітніх закладів. Спеціальні семінари для студентів інституту проводять не лише провідні вітчизняні вчені, але й філософи та релігієзнавці інших країн, зокрема, Мексики, Польщі, Румунії, США.

Всього на випусковій кафедрі працює 14 викладачів. Навчальний процес забезпечують 2 доктори філософських наук, 5 кандидатів філософських наук.

Кваліфікація «Бакалавр філософії» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку: розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення ролі та значення культури в історії людства; володіння базовою історико-філософською освітою; обізнаність в актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема; оперування навичками аналізу та інтерпретації тексту; усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм; вільне знання державної та іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності.

Бакалаврська програма з напряму «Філософія» забезпечує ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.