Галузь знань: 03 «Гуманітарні науки»
Освітня програма: 031 «Філософія»
Кваліфікація: бакалавр з філософії
Термін навчання: 4 роки

Кафедру релігієзнавства УГІ було створено у 2004 році. У фаховій філософсько-релігійній підготовці враховано і творчо використано передовий досвід вітчизняних та іноземних науково-освітніх закладів. Спеціальні семінари для студентів інституту проводять не лише провідні вітчизняні вчені, але й філософи та релігієзнавці інших країн, зокрема, Мексики, Польщі, Румунії, США.

Всього на випусковій кафедрі працює 14 викладачів. Навчальний процес забезпечують 2 доктори філософських наук, 5 кандидатів філософських наук.

Кваліфікація «Бакалавр філософії» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку: розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення ролі та значення культури в історії людства; володіння базовою історико-філософською освітою; обізнаність в актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема; оперування навичками аналізу та інтерпретації тексту; усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм; вільне знання державної та іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності.

Бакалаврська програма з напряму «Філософія» забезпечує ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

 • діяльність, пов’язана з банками даних;
 • дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
 • дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
 • дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
 • діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
 • надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
 • допоміжна діяльність у сфері державного управління;
 • загальна середня освіта;
 • позашкільна освіта;
 • освіта дорослих та інші види освіти;
 • діяльність громадських організацій.
 • Молодший фахівець у галузі освіти;
 • Секретар адміністративних органів;
 • Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
 • Секретар комітету (організації, підприємства);
 • Фахівець політичних партій, організацій, угрупувань;
 • Технічний фахівець в галузі управління;
 • Державний службовець з питань культури, освіти, молоді, відносин між державою та церквою;
 • Службовець у видавничих органах;
 • Антична філософія;
 • Релігієзнавство;
 • Метафізика і онтологія;
 • Логіка;
 • Філософія середніх віків;
 •  Теорія пізнання;
 • Філософська антропологія;
 • Соціальна філософія;
 • Філософська антропологія;
 • Філософія історії;
 • Антична філософія;
 • Філософія Середньовіччя та Відродження;
 • Філософія Нового часу;
 • Німецька класична філософія;
 • Сучасна світова філософія;
 • Історія української філософії;
 • Філософська пропедевтика;
 • Вступ до Старого Заповіту;
 • Старий Заповіт;
 • Вступ до Нового Заповіту;
 • Новий Заповіт;
 • Старозаповітня екзегеза;
 • Новозаповітня екзегеза;
 • Історія церкви (Історія релігій);
 • Методика викладання філософії та релігієзнавства;
 • Філософська та богословська герменевтика;
 • Гомілетика;
 • Систематичне богослов’я;
 • Практичне богослов’я;
 • Основи давньоєврейської мови;
 • Географія релігій;
 • Соціологія релігії;
 • Філософія релігії;
 • Феноменологія релігій;
 • Релігійна етика і аксіологія;
 • Церковно-державні відносини;
 • Історія релігійних рухів в Україні.
 • Філософія (релігієзнавство) – для тих, хто бажає відчути себе впевнено у безмежному просторі релігій та філософських ідей!

  Leave A Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Skip to toolbar