Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Пошук

Обговорення Освітньо-професійної программи “Фізична культура і спорт”

Шановні колеги, студенти, випускники кафедри, зовнішні та внутрішні стейкхолдери!

Просимо Вас прийняти участь в обговоренні ОП «Фізична культура та спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 «Фізична культура та спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» з метою її подальшого вдосконалення.

З урахуванням рекомендацій експертів акредитаційної комісії, до останньої редакції ОП «Фізична культура і спорт» були внесені певні зміни, ключові з яких наступні:
1. Передбачено можливість проходження здобувачами більше видів практик – до переліку практик додано ознайомчу тренерську практику з обраного виду спорту, ознайомчу тренерську практику з обраного виду фітнесу, тренерську практику з виду спорту, тренерську практику з виду фітнесу, а польова практика тепер носить комплексний характер. Відповідно, збільшено обсяг кредитів ЄКТС по практикам на 5 кредитів ЄКТС (з 9 до 14).
2. Передбачено можливість проходження практики в ДЮСШ, спортивних клубах, фітнес-центрах.
3. У переліку фахових дисциплін, які поглиблено викладаються, навчальну дисципліну «Оздоровча гімнастика, фітнес» замінено на дисципліну «Теорія та методика викладання фітнесу», збільшено кількість кредитів та практичних занять у дисципліні «Олімпійський та професійний спорт».
4. У результаті перегляду переліку первинних посад, що можуть обіймати випускники, з метою приведення його у відповідність до змісту та специфіки ОП, вилучено: 3414 – Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму) та 3414 – Фахівець із організації дозвілля.
5. Переглянуто форму атестації здобувачів вищої освіти – кваліфікаційний екзамен замінено на атестаційний екзамен згідно вимог Стандарту спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».

Будь ласка, акцентуйте особливу увагу на таких питаннях:

1) Чи визначаються цілі освітньої програми (ОП) та програмні результати навчання (ПРН) з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм?

2) Які, на Вашу думку, корективи необхідно внести для того, щоб наблизити ОП до потреб ринку праці?

3) Чи є чіткими цілі ОП та чи простежується взаємозв’язок цілей ОП з місією та стратегією ПВНЗ «УГІ»?

4) На яких особливостях цієї програми (унікальності), на Вашу думку, слід акцентувати увагу? Як їх визначити цілями ОП?

5) Просимо Вас проаналізувати структуру та зміст ОП. Чи дозволяє структура та зміст ОП досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти?

6) Чи передбачає структура ОП можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством ?

7) На Вашу думку, чи передбачає ОП набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills), що відповідають заявленим цілям?

8) Чи відбиває обсяг ОП та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) фактичне навантаження здобувачів, є відповідним для досягнення цілей та ПРН?

9) Які, на Вашу думку, можливості подальшого вдосконалення ОП та/або спеціальності?

10) Просимо допомогти робочій групі виявити слабкі сторони ОП. Будемо вдячні за рекомендації щодо її вдосконалення.

Дякуємо всім, хто долучиться до обговорення ОП, подасть свої пропозиції та зауваження.

З повагою та найкращими побажаннями, гарант освітньої програми
Ірина Корженко