Фото Ирина

Вятоха Ірина Юріївна

Рік народження: 1973
Посада: доцент кафедри педагогіки і психології
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: старший викладач
Email: i.dubovskira@gmail.com

Образование / Квалификация: Магістр з психології, музикознавець, викладач
Наукові інтереси
- викладацький досвід
психологія мистецтва;
загальна психологія,
диференціальна психологія,
психологія духовного виміру особистості,
психологія здоров’я,
історія духовної музики,
арттерапія, музикотерапія.
- інші професійні інтереси
• Працювала викладачем Сєвєродонецького музичного коледжу, викладала музично-теоретичні дисципліни;
• Читала курси лекцій по психології музики, історії духовної музики в рамках музичної програми УАЦВО.

Публікації.
1. Вятоха И. Ю. Вербальные характеристики музыкального тембра как основа исследования его воздействия на психику человека: теоретический анализ / И. Ю. Вятоха // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — № 38 (62). — С. 30–38. — (Сер. «Психологічні науки»).
2. Вятоха И. Ю. Историческое становление практики использования музыкального тембра в прикладной психологии / И. Ю. Вятоха // Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 3 до Вип. 36, Том I (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016. – С. 107-114.
3. Вятоха І. Ю. Музичний тембр як об’єкт емоційного ставлення школярів / І. Ю. Вятоха // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — Т. ХІ, вип. 6, кн. 1. — С. 169–178. — (Сер. «Соціальна психологія»).
4. Вятоха И. Ю. Психологические особенности эмоционального реагирования школьников на воздействие музыкального тембра / И. Ю. Вятоха // Проблеми сучасної педагогічної освіти. — Ялта : РВВ КГУ, 2012. — Вип. 35, ч. 2. — С. 168–176. — (Сер. «Педагогіка і психологія»).
5. Вятоха І. Ю. Тембровий слух: психологічні особливості змісту та розвитку / І. Ю. Вятоха // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка. — К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. — Т. Х, вип. 23. — С. 68–79.
6. Вятоха И. Ю. Теоретический анализ психологических основ воздействия музыкального тембра на эмоциональные состояния слушателя / И. Ю. Вятоха // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. / Ун-т менедж. освіти НАПН України, редкол.:
О. Л. Ануфрієва [та ін.]. — К., 2005. — Вип. 5 / гол. ред. В. В. Олійник. — 2011. — С. 220–228.
7. Vyatoha I. Y. The study of emotional attitude of pupils to the musical timbre based on color associations / I. Y. Vyatoha // European Applied Sciences. — 2013. — July, № 7 (1). — P. 152–154.
8. Вятоха І. Ю. Дослідження розвитку емоційних станів старших школярів під впливом музичного тембру / І. Ю. Вятоха // Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2015 р., Мукачево. Том 2 / Ред.кол. : Щербан Т. Д. та ін. – Мукачево : Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – С. 56 -58.
9. Вятоха И. Ю. Изучение эмоционального отношения школьников к музыкальному тембру на основе семантических его характеристик / И. Ю. Вятоха // Формирование новых концепций научных исследований психологии и педагогики : IX Междунар. науч.-практ. конф. для студ., асп. и молодых ученых. — М. : Москов. науч. центр психологии и педагогики, 2013. — С. 25–27.
10. Вятоха И. Ю. Индивидуально-психологические факторы возрастных особенностей воздействия музыкального тембра на эмоциональные состояния школьников / И. Ю. Вятоха // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. — Херсон, 2012. — С. 103–107.
11. Вятоха И. Ю. Использование музыкального тембра в психологической практике: исторический и современный опыт / И. Ю. Вятоха // Актуальные политико-правовые и социально-психологические исследования в традициях ведущих научных школ: достижения, тенденции, перспективы : междунар. коллектив. монография: в 2-х т. / под ред. В. И. Веретенникова, Т. П. Висковатовой, В. А. Товстика ; отв. ред.-сост. В. Е. Лунев. — Institution Is Certified by International Education Society, London, Great Britain ; Донецк : Донбасс, 2013. — Т. 1. — С. 408–426.
12. Вятоха И. Ю. Музыкальность как фактор регулирующего воздействия на эмоции ребенка младшего школьного возраста / И. Ю. Вятоха // Розвиток особистості на протязі життєвого шляху: матеріали Всеукр. наук. — практ. конф. молодих науковців «Розквітання-5», (Одеса, 2012 р.). — Одеса : Принт-мастер, 2012. — С. 15–16.
13. Вятоха И. Ю. Опыт как фактор возрастных особенностей школьников в контексте воздействия музыкального тембра на их эмоциональные состояния / И. Ю. Вятоха // Психологічні особливості особистості в умовах трансформації суспільства : матеріали наук.-практ. конф. : зб. ст. — Макіївка, МЕГІ, 2012. — С. 38–40.
14. Вятоха И. Ю. Психологические особенности содержания и развития тембрового слуха / И. Ю. Вятоха // Актуальні проблеми юридичної та екстремальної психології : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. : зб. ст. — Макіївка : МЕГІ, 2012. — Т. 2. — С. 25–30.