Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Search

Економічна кібернетика

Галузь знань:

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Освітня програма:

051 «Економіка»

Кваліфікація:

бакалавр з економічної кібернетики

 • Розробник пакетів прикладних програм (ППП) загального і спеціального призначення;
 • Спеціаліст з впровадження новітніх ІТ-технологій;
 • Системний адміністратор;
 • Системний аналітик;
 • WEB – програміст;
 • WEB – дизайнер;
 • Адміністратор управлінських інформаційних систем (УІС);
 • Інженер-програміст;
 • Інженер з автоматизованих комп’ютерних систем;
 • Розробник інформаційних і експертних систем в:  економіці, фінансово-кредитній сфері, менеджменті, 0маркетингу;
 • Економіст (менеджмент, фінанси,  бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності, аудит);
 • Керівник аналітичного центру з обробки фінансової й облікової інформації;
 • Керівник підрозділу комп’ютерних послуг;
 • Керівник малого підприємства.

Перспективи для студентів

 • Проходження студентами практики на провідних фірмах розробників програмних продуктів з подальшим працевлаштуванням;
 • Навчання на двох напрямах підготовки;
 • Вивчення декількох (на вибір студента) іноземних мов.

Навчальний процес повністю забезпечений навчальними та робочими програмами, методичними розробками, підручниками та посібниками, програмним забезпеченням загального призначання та спеціальніими пакетами прикладних програм, викладається понад 30 дисциплін професійної підготовки.

Випускники оволодіють:

 • Навичками створювати нові програмні продукти і здійснювати налаштування готових розробок;
 • Знаннями проєктування й експлуатації автоматизованих інформаційних систем (АІС);
 • Знаннями щодо створення експертних систем (ЕС) та систем підтримки прийняття рішень (СППР) для моделювання бізнес процесів;
 • Вміннями розробляти WEB-сайти для мережі Internet;
 • Навичками з економіки та організації електронного бізнесу;
 • Cучасними програмними засобами обробки інформації в різних галузях економіки (програмування з використанням мов програмування,  C++, HTML, Java, JavaScript, WEB-дизайн, WEB-програмування);
 • Фаховими компетенціями з економіки підприємства, фінансів, обліку й аудиту, маркетингу, менеджменту, системного аналізу та проєктування в цих сферах інформаційних систем (ІС).

Випускник має право посісти первинні керівні посади в підрозділах, які здійснюють інформаційне забезпечення економіки, математичне моделювання економічних систем, системне програмування.

Силабуси

Силабус ОК 1. Філософія
Силабус ОК 2. Історія та культура України
Силабус ОК 3. Іноземна мова
Силабус ОК 4. ЦЗ, ОП, БЖД
Силабус ОК 5. Українська мова за професійним спрямуванням
Силабус ОК 6. Фізичне виховання
Силабус ОК 7. Іноземна мова (факультатив)
Силабус ОК 8. Духовне становлення фахівця
Силабус ОК 9. Основи креаціонізму
Силабус ОК 10. Мікроекономіка
Силабус ОК 11. Макроекономіка
Силабус ОК 13. Вища математика 1
Силабус ОК 14. Вища математика 2
Силабус ОК 15. Інформатика 1
Силабус ОК 16. Інформатика 2
Силабус ОК 17. Економічна інформатика 1
Силабус ОК 18. Економічна інформатика 2
Силабус ОК 19. Теорія ймовірностей та математична статистика
Силабус ОК 20. Статистика та економетрія
Силабус ОК 21. Менеджмент
Силабус ОК 22. Маркетинг
Силабус ОК 23. Основи наукових досліджень
Силабус ОК 24 Економіка та фінанси підпрємств
Силабус ОК 25 Бухгалтерський облік 1
Силабус ОК 26 Бухгалтерський облік 2
Силабус ОК 27. Облік, аналіз і аудит в прикладних програмних рішення
Силабус ОК 28. Ризикологія
Силабус ОК 29. Правові засади фінансово-економічної діяльності
Силабус ОК 30. Інвестиційний менеджмент
Силабус ОК 31. Програмування та алгоритмічні мови
Силабус ОК 32. Інтелектуальний аналіз даних
Силабус ОК 33. Оптимізаційні задачі, моделі та методи
Силабус ОК 34. Технології проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних
Силабус ОК 35. Економічна кібернетика
Силабус ОК 37. WEB-програмування
Силабус ОК 38. WEB-дизайн
Силабус ОК 39. Системи підтримки прийняття рішень
Силабус ОК 40. Прикладні методи і моделі економічних процесів
Силабус ОК 41. Інформаційні системи і технології в економіці
Силабус ОК 42. Дослідження операції в економіці і підприємництві
Силабус ОК 43. Проектування систем оброблення інформації
Силабус ОК 44. Адміністрування інформаційних систем і мереж
Силабус ОК 45. Створення власного ІТ-бізнесу

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Спеціальність “Економічна кібернетика” – одна з найбільш цікавих і престижних на сьогодні спеціальностей, яку прагне одержати молодь.

Економічну кібернетику можна віднести до фундаментальних університетських спеціальностей.

Кібернетика ― це наука про управління складними економічними системами  з використанням інформаційних систем та    ІТ-технологій.

Навчаючись за фахом “Економічна кібернетика”, Ви потрапляєте в цікавий      світ економіки, знайомитеся  із лабіринтами  комп’ютерних мереж і прогресивними ІТ-технологіями.

Базова освіта з економічної кібернетики забезпечується підготовкою,  що відповідає стандартам сучасної освіти.

У цій професії є своя романтика й багато плюсів.

 • Праця фахівця з економічної кібернетики високо оплачується;
 • Можливість знайти роботу в столиці або за кордоном.

Навчальний процес забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад.

Науковий потенціал кафедри дає змогу здійснювати якісну підготовку фахівців за освітньою програмою “Економічна кібернетика”, які зможуть працювати як в Україні, так і за її межами.

На кафедрі функціонують  комп’ютерні зали.

 • Потужна матеріально-технічна база;
 • Сучасна комп’ютерна техніка;
 • Кафедра має власну сторінку на сайті УГІ, де розміщена необхідна інформація для вивчення дисциплін кафедри.

Встановлено програмне забезпечення загального призначання та спеціальні прикладні програмні продукти, зокрема     ПП Українська бухгалтерська система УБС” ПП “M.E.Doc ” Система “IS-pro” та інші.

На кафедрі  ведуться наукові дослідження по темі “Інформаційні системи і технології  управління соціально-економічними процесами в галузях економіки”.

При цьому працівники кафедри здійснюсть постановку задачі і включають у процес дослідження студентів, а отримані результати обговорюються і презентуються на науково-практичних конференціях вітчизняних та міжнародних (у тому числі студентських конференціях).