Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Search

Психологія

Пізнай себе, щоб допомогти іншим

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Освітня програма: 053 «Психологія»

Кваліфікація: бакалавр з психології

  1. самостійність дій
  2. творчий підхід до будь-якої справи
  3. готовність постійно оновлювати знання
  4. гнучкість розуму
  5. готовність до системного й економічного мислення
  6. уміння вести діалог
  7. уміння співпрацювати в колективі

КІ-1. Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері психології, що передбачає застосування психологічних теорій та методів та характеризується комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності (КЗ):
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.   
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,   
ЗК9 Здатність працювати в команді.   
ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;  
ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
ЗК12 Здатність діяти у професійній діяльності та міжособистісних стосунках на основі християнських цінностей, усвідомлюючи відповідальність перед Богом та суспільством.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології; 
СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ;  
СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків;  
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 
СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій; СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження;  
СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації; 
СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову);  
СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну діяльність відповідно до запиту; 
СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики;  
СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

Психологія – одна з тих наук, які з повним правом можна назвати універсальними та вічними. Людська цивілізація стрімко рухається шляхом прогресу, винаходить нові механізми, робить глобальні відкриття, що змушують поглянути на світ та його структуру під абсолютно несподіваним кутом. Але навіть у сучасному світі найбільшою загадкою, альфою та омегою, початком та кінцем всього лишається людина.

Придатність до працевлаштування
Випускники можуть працювати в центрах практичної психології та соціальної роботи,
притулках для неповнолітніх, центрах зайнятості населення, центрах соціальних служб
для молоді, громадських організаціях, шкільних та дошкільних навчальних закладах.
Професійна назва роботи: Психолог

Силабуси

ОК 1 Ділова українська мова
ОК 2 Історія та культура України
ОК 3 Іноземна мова
ОК 4 Філософія
ОК 5 Соціологія
ОК 6 Фізичне виховання
ОК 7 Духовне становлення фахівця
ОК 8 Основи креаціонізму
ОК 9 Інформатика
ОК 10 Загальна психологія
ОК 11 Практикум з загальної психології
ОК 12 Експерементальна психологія
ОК 13 Психофізіологія
ОК 14 Математичні методи в психології
ОК 15 Психодіагностика
ОК 16 Історія психології
ОК 17 Сучасні теорії особистості
ОК 18 Вступ до фаху
ОК 19 Екологічна психологія
ОК 20 Основи психологічного консультування
ОК 21 Основи психологічного тренінгу
ОК 22 Соціальна психологія
ОК 23 Вікова та пед агогічна психологія
ОК 25 Основи екзістенціального аналізу
ОК 26 Психологія творчості
ОК 27 Психологія праці
ОК 28 Організаційна психологія
ОК 29 Педагогіка
ОК 32 Програма навчальної ознайомчої практики
ОК 33 Програма переддипломної практики

Обговорення проекту Освітньої програми

Специфіка професії дозволяє кожному з випускників факультету шукати свою, найзручнішу нішу у рамках сучасного ринку праці. Формат індивідуальних психологічних або психотерапевтичних консультацій дозволяє, зібравши широку клієнтську базу, працювати за вільним і гнучким графіком. Так само можливим є працевлаштування на постійну роботу у медичному закладі, закладі освіти чи комерційній організації з усіма її вигодами – стабільний унормований графік, соціальний захист, послідовне кар’єрне зростання у рамках однієї структури. Ви можете досягти успіху та самореалізації, розпочавши кар’єру психолога, практичного психолога, психотерапевта, сімейного психолога або викладача профільних предметів у вищому навчальному закладі. Також можна обрати окремий напрямок психології та, пройшовши короткий курс навчання у авторитетному закладі, стати фахівцем з класичного психоаналізу, гештальт-терапії або тілесно-орієнтованої терапії. Ці психологічні методики наразі є доволі популярні, а наявність профільної психологічної освіти допоможе вам працювати більш якісно та викличе у ваших потенційних клієнтів довіру.

Одним з вагомих плюсів обраної вами спеціальності є те, що на сучасному ринку праці кількість сфер, де роботодавець буде зацікавлений у людині з психологічною вищою освітою, є фактично необмеженою.