Приймальна комісія +38 (073) 432 54 33 vstup@ugi.edu.ua
Cекретар ректора +38 (097) 818 13 37 office@ugi.edu.ua

Пошук

Богословʼя

Навчаємось, щоб служити

Галузь знань: 04 «Богослов’я»

Освітня програма: 041 «Богослов’я»

Кваліфікація: Бакалавр богослов’я

За програмами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» можуть навчатися:
– священнослужителі та церковнослужителі;
– випускники загальноосвітніх шкіл, духовних училищ і духовних семінарій;
– викладачі дисциплін етико-морального спрямування державних навчальних закладів і
церковних недільних шкіл;
– особи, які не мають можливості одержати високоякісні освітні послуги в традиційній
системі освіти через професійну зайнятість, географічну віддаленість від навчальних закладів,
за сімейними обставинами;
– особи з особливими потребами й особи, які мають медичні обмеження для здобуття освіти у
вищих навчальних закладах з традиційними формами навчання;
– військові капелани, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, прикордонної
та пенітенціарної служби;
– керівники державних органів управління різних рівнів;
– студенти, які бажають паралельно отримати іншу спеціальність;
– безробітні та особи, які бажають здобути другу освіту;
– громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном. Україномовні
громадяни зарубіжних країн.
Можливості дистанційного здобуття освіти звільняють від необхідності відвідування
аудиторних занять, що розкриває перспективи навчання у зручних для студента режимі,
способі, об’ємі навчального навантаження та місці.
Дистанційна форма навчання передбачає самостійне опанування студентами навчальних
дисциплін за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, що створює всі
умови для повноцінного використання комплексу сучасних електронних засобів навчання,
навчально-методичних посібників, підручників, авторських розробок лекційних та
практичних занять, спецкурсів із поетапним долученням до всієї навчальної бази інституту.
Пропонується можливість навчання за індивідуальним навчальним планом. Кожен студент
матиме змогу сформувати зручний для себе розклад і графік навчального процесу.
Високоякісне програмне забезпечення сприятиме зручності в організації та ефективності
самого навчального процесу, виконуючи консультаційні функції при розробці індивідуальних
навчальних планів, створенні компактних форм сприйняття та контролю засвоєного
матеріалу, фіксації рівня успішності та ін.
В основу програм дистанційного навчання інституту закладений модульний принцип,
навчальні плани сформовані на основі окремих навчальних дисциплін. Теоретичний матеріал
вивчається за допомогою електронних навчальних курсів, підручників, аудіо- та відеолекцій.
Засвоєння практичного матеріалу здійснюється за допомогою практичних занять, диспутів і
семінарів у режимі відео конференцій. За бажанням студент отримує можливості
повноцінного спілкування з викладачами, отримання необхідних консультацій у режимі off-
та on-line.
Навчання передбачає розгалужену систему індивідуальних занять студента з викладачем.
Перевірка знань здійснюється як у дистанційній формі, так і під час очних сесій. Складання
екзаменаційної сесії відбувається дистанційно (виконання контрольних робіт, співбесіди за
допомогою Skype або явкою студента до навчального закладу (як правило, на один день).

Професійні компетентності

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі в галузі богослов’я, а саме вирішувати складні завдання та проблеми в галузі богослов’я у процесі навчання та професійній діяльності, що передбачає застосування теорій та методів богословської науки, у тому числі в контексті адвентистського богослов’я.

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати духовні, моральні, культурні, освітні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і  технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою (за професійним спрямуванням).

ЗК05. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК06. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК07. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК08. Здатність працювати автономно.

ЗК09. Здатність працювати в команді.

СК01. Здатність здійснювати аналіз текстів Святого Письма, священних текстів та богословської літератури із застосуванням методів богослов’я та інших наук.

СК02. Здатність визначати взаємодії та взаємозв’язки між богословськими традиціями, оцінювати суспільну і культурну роль богослов’я в історичному та сучасному контекстах.

СК03. Здатність аналізувати й характеризувати усталені та нові богословські традиції, богослужбові та релігійно-правові практики.

СК04. Здатність осмислювати актуальні проблеми в галузі богослов’я та визначати шляхи їх розв’язання.

СК05. Здатність застосовувати богословські знання в професійній діяльності та суспільному житті відповідно до віроповчальних та морально-етичних засад і принципів.

СК06. Здатність розпочинати і проводити діалог із виразниками різних богословських традицій та представниками суспільства.

СК07. Здатність вести просвітницьку діяльність в галузі богослов’я.

СК08. Здатність проводити консультативну і експертно-аналітичну діяльність в галузі богослов’я.

СК09. Здатність організовувати представницько-посередницьку діяльність в галузі богослов’я.

СК10. Здатність застосовувати богословські знання та навички в практичній богослужбовій і позабогослужбовій діяльності.

Силабуси

РПНД 1 Філософія
РПНД 2 Історія та культура України
РПНД 3 Українська мова за проф спрямуванням
РПНД 4 Іноземна мова
РПНД 5 Інформатика
РПНД 6 БЖД, ЦЗ, ОП
РПНД 7 Основи наукових досліджень
РПНД 8 Духовне становлення пастора
РПНД 9 Основи креаціонізму
РПНД 10 Основи психології
РПНД 11 Основи педагогіки
РПНД 12 Гомілетика
РПНД 13 Вступ в теологію
РПНД 14 П’ятикнижжя
РПНД 15 Основи християнського лідерства
РПНД 16 Біблійна герменевтика
РПНД 17 Історичні книги СЗ
РПНД 18 Пророчі книги СЗ
РПНД 19 Книга пророка Даниїла
РПНД 20 Синоптичні Євангелія
РПНД 21 Біблійна археологія
РПНД 22 Служіння у відділах громади
РПНД 23 Екзегеза (синтаксис) НЗ
РПНД 24 Послання
РПНД 25 Давньогрецька мова
РПНД 26 Місіологія
РПНД 27 Вчення Церкви АСД
РПНД 28 Об’явлення Івана Богослова
РПНД 29 Історія Церкви АСД
РПНД 30 Давньоєврейська мова
РПНД 31 Церковний менеджмент
РПНД 32 Пасторське консультування
РПНД 33 Військове капеланство
РПНД 34 Уайтознавство
РПНД 35 Фізичне виховання

Силабус ОК 01 Філософія
Силабус ОК 02 Історія та культура України
Силабус ОК 03 Українська мова за професійним спрямуванням
Силабус ОК 04 Іноземна мова
Силабус ОК 05 Інформатика
Силабус ОК 06 БЖД, ЦЗ, ОП
Силабус ОК 07 Основи наукових досліджень
Силабус ОК 08 Духовне становлення пастора
Силабус ОК 09 Основи креаціонізму
Силабус ОК 10 Основи психології
Силабус ОК 11 Основи педагогіки
Силабус ОК 12 Гомілетика
Силабус ОК 13 Вступ в теологію
Силабус ОК 14 П’ятикнижжя
Силабус ОК 15 Основи християнського лідерства
Силабус ОК 16 Біблійна герменевтика
Силабус ОК 17 Історичні книги СЗ
Силабус ОК 18 Пророчі книги СЗ
Силабус ОК 19 Книга пророка Даниїла
Силабус ОК 20 Синоптичні Євангелія
Силабус ОК 21 Біблійна археологія
Силабус ОК 22 Служіння у відділах громади
Силабус ОК 23 Екзегеза синтаксис НЗ
Силабус ОК 24 Послання
Силабус ОК 25 Давньогрецька мова
Силабус ОК 26 Місіологія
Силабус ОК 27 Вчення Церкви АСД
Силабус ОК 28 Об’явлення Івана Богослова
Силабус ОК 29 Історія Церкви АСД
Силабус ОК 30 Давньоєврейська мова
Силабус ОК 31 Церковний менеджмент
Силабус ОК 32 Пасторське консультування
Силабус ОК 33 Військове капеланство
Силабус ОК 34 Уайтознавство
Силабус Фізичне виховання

У 1999 році на території колишнього піонертабору Український гуманітарний інститут відкрив двері для 30 студентів. Молоді люди бажали вчитися в адвентистських навчальному закладі, навіть не дивлячись на відсутність державної акредитації.

Пройшли роки, Інститут давно отримав сертифікацію за підготовку бакалаврів-спеціалістів. Кількість студентів збільшилася в десятки разів. А в 2011 році на території навчального закладу відкрилася Духовна семінарія Адвентистів сьомого дня в Україні. Навчальний комплекс Українського гуманітарного інституту та Духовної семінарії назвали Українським адвентистським центром вищої освіти (УАЦВО).

Життя студентів Українського адвентистського центру вищої освіти наповнене різноманітними подіями та служінням. Перебуваючи на території студентського містечка, молоді люди можуть реалізувати свої можливості і потенціал у місіонерському служінні, соціальних проектах, міських акціях, а також у співі, мистецтві, дизайні, спорті, – в будь-якій галузі, що цікава для молоді. В УАЦВО діють клуби з вивчення Біблії, а також клуб літературного євангелизму «Благовісник».

Звичайно ж, головний акцент зроблено на якості освіти студентів. Кваліфіковані викладачі, великий бібліотечний фонд, а також вільний доступ до Інтернету дозволяють студентам освоїти величезний потік сучасної інформації, отримати необхідні наукові знання та практичні навички. Регулярно проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь усі бажаючі.

УАЦВО має можливості для повноцінного як активного, так і пасивного відпочинку. На початку 2012 року відкрито новий спортзал, який не має аналогів серед ВНЗ України. Там проводяться тренування і змагання з футболу, волейболу та баскетболу, а також фітнес для дівчат.

Кожне свято – це яскрава подія в студентському містечку. Студенти організовують музичні концерти, творчі вечори, карнавали та урочисті зустрічі в честь тієї чи іншої події.

Життя студентів УАЦВО сповнено різноманітністю та ритмом. Тут завжди народжуються нові ідеї та проекти для реалізації. Кожен бажаючий може стати частиною цього життя, вступивши до Українського адвентистського центру вищої освіти!